Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW

1.  Właścicielem sklepu BMB-Technologie jest BMB-Technologie Sp. z o.o. Sp. K. , adres: 03-122 Warszawa ul. Modlińska 205, NIP: 5242882822, Regon 382866640 zarejestrowany w CEIDG prowadzonego przez Ministra Gospodarki zwany dalej Sprzedawcą.
2. Kupującym może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna zwana dalej Klientem.
3. Ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.
4. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, w szczególności szczegółami technicznymi i parametrami. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższego obowiązku.

I. ZAMÓWIENIA

1.  Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, dostępny na stronie internetowej sklepu.
2. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeśli w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu lub telefonicznie na wskazany przez Kupującego numer telefonu o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.
5. W przypadku, gdy przy towarze widnieje informacja, iż na wysłanie towaru Sprzedawca potrzebuje 7-14 dni lub gdy nie ma informacji o terminie wysyłki a jedynie prośba o kontakt ze Sprzedawcą
w celu ustalenia terminu realizacji wysyłki, oznacza to, że Sprzedawca nie posiada aktualnie danego towaru w magazynie i musi go sprowadzić.
6. Zawarcie umowy sprzedaży towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

II. WYSYŁKA TOWARÓW, FORMY PŁATNOŚCI

1.  Zamówienia internetowe realizowane są poprzez:
wysyłkę kurierem na terenie całej Polski (przy zakupie powyżej 1000,00 zł brutto towar dostarczamy gratis)
odbiór przez Klienta w sklepie :

BMB-Technologie
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 205

Tel. kom. +48 512 640 819
Tel. +48 22 392 71 91
Fax. +48 22 499 64 19

2. Koszty wysyłki Kurierem:
Koszt wysyłki uzależniony jest od wagi zamówionego towaru. Sprzedający zobowiązany jest do wyliczenia wagi towaru i poinformowania Klienta o kosztach przesyłki i pokazują się one w koszyku.

 1. Formy płatności przy wysyłce:

bramka płatności elektronicznych – tpay.com – możliwość zrealizowania szybkiej płatności z większośći banków w Polsce
system sprzedaży ratalnej Santander
pobranie
przelew: przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego

na numer konta SANTANDER BANK 31 1090 0088 0000 0001 4260 0809

Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o skompletowaniu zamówienia i wskaże rachunek bankowy, na który należy przelać umówioną kwotą. Towar wysyłany jest do klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji z banku o wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. Formy płatności w przypadku odbioru towaru w sklepie tradycyjnym:

gotówka
karta płatnicza lub kredytowa

przelew: przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego. Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o skompletowaniu zamówienia i wskaże rachunek bankowy, na który należy przelać umówioną kwotą. Towar wysyłany jest do klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji z banku o wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

5. Towar dostępny na magazynie zamówiony „za pobraniem” do godz. 14:00 jest wysyłany tego samego dnia, przy zamówieniach za pobraniem dodatkowo naliczana jest opłata w kwocie 5 zł, zamówienia złożone po godz. 14:00 realizowane są dnia następnego. Zamówienia złożone w piątek po godz. 14:00 oraz w sobotę i niedzielę realizowane są w poniedziałek.

6. W przypadku płatności przelewem za zamówiony towar, czas dostawy towaru ulega wydłużeniu o czas realizacji przelewu (od 1 do 2 dni roboczych).

7. Przedstawione w niniejszym Regulaminie terminy wysyłek towarów sprowadzanych pod zamówienie (pkt. I.5) są orientacyjne i mogą ulec przedłużeniu ze względu na specyfikację produkcji.

8. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

9. Potencjalny czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy od momentu wysłania towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem, błędne wskazanie adresu dostawy czy z innych przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.

11. Odbierając towar, wskazane jest aby Klient sprawdził, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

12. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy ze sklepu, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar Sprzedawca zapewnia sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalności.

13. Istnieje możliwość monitorowania wysyłki. W celu sprawdzenia statusu przesyłki należy wpisać numer listu przewozowego na stronie internetowej firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o. Numer listu przewozowego wysyłany jest do Klienta za pomocą wiadomości sms na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

III. ZWROTY I REKLAMACJE

1. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych towaru Klient ma prawo zgłosić Sprzedawcy reklamację.

 1. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak:
  urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na adres sklepu wraz z dowodem zakupu i uwagami dotyczącymi reklamowanego produktu.4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca usunie bezpłatnie wady towaru w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. W przypadku, gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych.5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy.6. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę podpisanego dokumentu korekty.
 2. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.
 3. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest do poprawnego wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: mariusz@bmbtechnologie.pl W odpowiedzi Klient otrzyma od Sprzedawcy numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami. Warunek ten nie jest konieczny do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 4. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Zwrot wzajemnych zobowiązań następuje w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy.
 8. OCHRONA I POLITYKA PRYWATNOŚĆI
 9. Sprzedawca, czyli właściciel sklepu BMB – Technologie jest BMB-Technologie SP. z o.o. Sp. K. , adres: 03-122 Warszawa ul. Modlińska 205, NIP: 524 288 28 22, Regon 382866640 jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 10. Klient dokonując zakupów w Sklepie Internetowym, podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 11. Sprzedawca będzie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i na Witrynie:
 12. a) nazwisko i imię,
 13. b) adres zameldowania na pobyt stały,
 14. c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 15. d) adres poczty elektronicznej,
 16. e) numer telefonu.
 17. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sprzedawca w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się na stronie.
 18. Sprzedawca za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
 19. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Prosimy w tym celu o kontakt pod adres mariusz@bmbtechnologie.pl
 20. Klient zapisując się na newsletter Sprzedawcy, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami)
 21. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera bmbtechnologie.pl.
 22. Sprzedawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności [wskazanie kontentych rozwiązań, w tym w szczególności tych, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://bmbtechnologie.pl/index.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie , zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

 1. ZNACZNIKI COOKIE

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz

podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

 

REGULAMIN STOSOWANIA KART PODARUNKOWYCH

obowiązujący od dnia 1 lutego 2019 roku

 

I. DEFINICJE

 1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1) „Wydawca” – Brawo Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej przy  ul. Dworcowej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000099710

2) „Firma BMB-Technologie”  – znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarne sklepy firmowe, i outletowe Wydawcy oferujące Towar, z wyłączeniem Sklepu Internetowego. Adres Firmy BMB-Technologie jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.bmbtechnologie.pl

3) „Karta Podarunkowa BMB-Technologie” – bon towarowy w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny wyłącznie w „Firmie BMB-Technologie” uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w ” Firmie BMB-Technologie” na kwotę, którą zasilona została „Karta Podarunkowa BMB-Technologie”   – z zastrzeżeniem postanowień art.  III, pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

4) „Nabywca” – osoba lub podmiot, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową BMB-Technologie w zamian za przekazanie środków pieniężnych lub dokonująca zwrotu Towaru.

5) „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej BMB-Technologie przedstawiający ją do realizacji w „ Firmie BMB-Technologie”

6) „Towar” – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Firmie BMB-Technologie.

7) „Regulamin” – regulamin Karty Podarunkowej BMB-Technologie dostępny na stronie internetowej https://www.bmbtechnologie.pl, oraz w Firmie BMB-Technologie.

Słowa użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności  od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

 

II. Nabycie i realizacja Karty Podarunkowej BMB-Technologie

 1. Karty Podarunkowe BMB-Technologie są do otrzymania w zamian za przekazanie środków pieniężnych lub dokonania zwrotu towaru wyłącznie w Firmie BMB-Technologie i dostępne są we wszystkich sklepach „BMB-Technologie” na terenie całej Polski.

(i) Karty Podarunkowe BMB-Technologie są sprzedawane na okaziciela,

(ii) Karty Podarunkowe BMB-Technologie nie mają określonych nominałów.

(iii) Wydawca wydając i aktywując na życzenie Nabywcy Kartę Podarunkową BMB-Technologie działa w zaufaniu, iż:

 

a) Nabywca zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin

b)Nabywca ma wymaganą właściwymi przepisami zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje.

 

 1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, ze Karta Podarunkowa: BMB-Technologie

(i) może być zrealizowana wyłącznie w sklepach stacjonarnych BMB-Technologie

(ii) nie podlega wymianie na środki pieniężne,

(iii) Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej BMB-Technologie w przypadku gdy karta jest uszkodzona i uniemożliwia to odczytanie zapisanych na niej informacji.

(iv) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

 

III. Wartość Karty Podarunkowej BMB-Technologie

 1. Nabywca jest uprawniony do nabycia w Salonach Karty Podarunkowej BMB-Technologie w wartości nieprzekraczającej kwoty w wysokości 2.000 zł. (dwa tysiące złotych).
 2. Wartość Karty Podarunkowej BMB-Technologie zależna jest od ilości zgromadzonych na niej środków – z zastrzeżeniem pkt. 1. powyżej,
 3. W przypadku, gdy w okresie ważności Karty zostaną pobrane wszystkie środki z Karty Podarunkowej BMB-Technologie, Użytkownik może oddać Kartę lub ją zatrzymać i po naładowaniu (zasileniu) użyć ponownie.

 

IV. Termin ważności Karty Podarunkowej BMB-Technologie

 1. Karta Podarunkowa BMB-Technologie zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy od dnia jej Aktywacji. Wydawca zastrzega że okres ważności Karty Podarunkowej BMB-Technologie nie może zostać przedłużony – z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
 2. Karty Podarunkowe BMB-Technologie są wielokrotnego użytku, co oznacza, że Nabywca może wielokrotnie dokonywać zakupów i doładowań.
 3. Karta Podarunkowa BMB-Technologie może zostać w okresie jej ważności ponownie (wielokrotnie) doładowana wyłącznie bezpośrednio w Firmie BMB-Technologie w wysokości wybranej przez Użytkownika Karty. Każdorazowe doładowanie Karty Podarunkowej BMB-Technologie skutkuje przedłużeniem terminu jej ważności o kolejne 12 miesięcy.

 

V. Płatność Kartą Podarunkową BMB-Technologie

 1. Karta Podarunkowa BMB-Technologie upoważnia do zakupu towarów w Firmie BMB-Technologie,
 2. W przypadku zakupu Towaru ilość zgromadzonych środków na Karcie zostaje pomniejszona o wartość zakupu,
 3. W przypadku zakupu Towaru w kwocie wyższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej BMB-Technologie, Nabywca zobowiązany jest dopłacić różnicę (gotówką, kartą kredytową lub innym akceptowalnym przez Wydawcę środkiem płatniczym ),
 4. W przypadku zakupu Towaru w kwocie niższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej BMB-Technologie, wartość znajdujących się na niej środków zostaje pomniejszona o kwotę zakupu,
 5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej BMB-Technologie w następujących przypadkach:

(i) upływu okresu ważności Karty Podarunkowej BMB-Technologie

(ii) gdy aktualna wartość Karty Podarunkowej BMB-Technologie wynosi 0,00 złotych;

(iii) uszkodzenia Karty Podarunkowej BMB-Technologie w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.

 

VI. Zwrot, Wymiana i Reklamacje Towaru

 1. Zwrot Towaru zakupionego w Firmie BMB-Technologie bez względu na formę dokonania płatności (w tym środkami znajdującymi się na Karcie Podarunkowej BMB-Technologie ) możliwy jest w ciągu 14 dni, licząc od dnia transakcji w dniu lub po dniu wejścia w życie programu Kart Podarunkowych BMB-Technologie.
 2. W przypadku zwrotu Towaru, wartość za zwrócony Towar (zakupiony w Firmie BMB-Technologie w dniu lub po dniu wejścia w życie programu Kart Podarunkowych BMB-Technologie), zostanie przelana na Kartę Podarunkową BMB-Technologie, począwszy od dnia wejścia w życie programu Kart Podarunkowych BMB-Technologie, tj. 01.02.2019 r.
 3. Różnica kwoty z wymiany Towaru nie może być zwrócona w gotówce i zostaje zaksięgowana (doładowana) na Karcie Podarunkowej BMB-Technologie:

(i) jeżeli Użytkownik posiada Kartę Podarunkową BMB-Technologie, w/w kwota z różnicy zwracanego Towaru zostaje na nią zaksięgowana (doładowana),

(ii) w przypadku, gdy Klient nie posiada Karty Podarunkowej BMB-Technologie otrzymuje nową Kartę z zaksięgowaną (doładowaną)  kwotą z różnicy z wymiany lub zwrotu Towaru.

 1. W przypadku uznanej przez Wydawcę reklamacji Towaru złożonej przez Użytkownika Karty Podarunkowej BMB-Technologie zwrot środków pieniężnych nastąpi na wskazane przez Użytkownika konto bankowe lub do rąk Użytkownika w ustalonym przez Strony miejscu – Firmie BMB-Technologie.

 

VII. Utrata, zniszczenie, nieuprawnione korzystanie z Karty Podarunkowej BMB-Technologie

 1. Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Podarunkowej BMB-Technologie jest zabezpieczenie jej przed utratą oraz dbanie o utrzymanie jej w stanie nieuszkodzonym.
 2. Wydawca Karty Podarunkowej nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie Karty lub nieuprawnione korzystanie z niej przez osoby trzecie,
 3. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej BMB-Technologie zarówno Nabywcy, jak i Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 4. Wydawca nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Karty Podarunkowej BMB-Technologie zgłoszenia zastrzeżenia, czy zablokowania Kart.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi BMB-Technologie będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę w Firmie BMB-Technologie.
 2. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych lub zwrot Towaru Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej BMB-Technologie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wydanie Karty Podarunkowej BMB-Technologie Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na zadanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej BMB-Technologie, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Nabywcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 5. Program Kart Podarunkowych rozpoczyna się 1 lutego 2019 i trwa bezterminowo.
 6. Nabywca Karty Podarunkowej BMB-Technologie jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Kartę Podarunkową o treści niniejszego Regulaminu.
 7. Karty Podarunkowe BMB-Technologie pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru w Firmie BMB-Technologie.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku i obowiązuje  w odniesieniu do Kart Podarunkowych BMB-Technologie aktywowanych w i po tej dacie. W przypadku zmiany Regulaminu – nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin z dnia 1  lutego 2019 roku pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych BMB-Technologie aktywowanych na jego podstawie przed dniem wejścia  w życie nowego regulaminu.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Kart Podarunkowych BMB-Technologie, Nabywcy, Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://www.bmbtechnologie.pl, jak również w Firmie BMB-Technologie. Użytkownicy Kart Podarunkowych BMB-Technologie nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.

Partnerzy